صفحه اصلی » کتاب های علی خویه » مدیریت استراتژیک توزیع و پخش

مدیریت استراتژیک توزیع و پخش

27483750551089132140

 

فهرست کتاب مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی  تالیف و ترجمه علی خویه

فهرست مطالب

فصل اول. ۶

مروری بر مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۶

۱-۱- تاریخچه، تعاریف و عوامل مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۶

۱-۱-۱- تاریخچه  مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۶

۱-۱-۲- تعاریف مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۷

۱-۱-۳- نحوه تکامل مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی   چگونه است؟. ۹

۱-۱-۴- عوامل مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۹

۱-۲- اصطلاحات کلیدی مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۱۲

۱-۲-۱- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ست‌ها ۱۲

۱-۲-۲- بیانیه‌های مأموریت.. ۱۳

۱-۲-۳- فرصت‌ها و تهدیدات خارجی.. ۱۳

۱-۲-۴- نقاط قوت و ضعف داخلی.. ۱۴

۱-۲-۵- هدف‌های بلندمدت.. ۱۵

۱-۲-۶- هدف‌های سالانه. ۱۵

۱-۲-۷- سیاست‌ها ۱۶

۱-۲-۸- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌ ۱۷

استراتژی توزیع و پخش مویرگی   بعنوان شیوه: ۱۸

استراتژی توزیع و پخش مویرگی   به عنوان مکر: ۱۸

استراتژی توزیع و پخش مویرگی   به عنوان متد: ۱۹

استراتژی توزیع و پخش مویرگی   به عنوان وضعیت: ۱۹

استراتژی توزیع و پخش مویرگی   به عنوان پیش فرض: ۱۹

۱-۳- الگوی مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۱۹

استراتژی توزیع و پخش مویرگی   وانواع آن.. ۲۳

۲-۱ انواع استراتژی توزیع و پخش مویرگی   برمبنای میزان آزادی عمل رهبران سازمانی در شکل گیری استراتژی توزیع و پخش مویرگی  : ۲۳

۲-۱-۱- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   قصد شده یا مدبرانه. ۲۳

۲-۱-۲- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های اضطراری.. ۲۳

۲-۱-۳- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های از قبل طراحی شده: ۲۴

۲-۱-۴- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   کار آفرین. ۲۴

۲-۱-۵- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   ایدئولوژیکی: ۲۵

۲-۱-۶- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   پوششی.. ۲۶

۲-۱-۸- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   منفصل: ۲۸

۲-۱-۹- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   اجماعی: ۲۸

۲-۱-۱۰- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های تحمیلی: ۲۹

۲-۲- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های یکپارچگی.. ۲۹

۲-۲-۱- یکپارچگی عمودی به بالا.. ۲۹

۲-۲-۳- یکپارچگی افقی.. ۳۲

۲-۳- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های متمرکز.. ۳۳

۲-۳-۱- رسوخ در بازار. ۳۳

۲-۳-۲- توسعه بازار. ۳۴

۲-۳-۳- توسعه محصول. ۳۴

۲-۴- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های تنوع.. ۳۵

۲-۴-۱- تنوع همگون. ۳۶

۲-۴-۲-تنوع افقی.. ۳۷

۲-۴-۳- تنوع ناهمگون. ۳۷

۲-۵- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های تدافعی.. ۳۸

۲-۵-۱- مشارکت.. ۳۸

۲-۵-۲- کاهش… ۴۰

۲-۵-۳- واگذاری.. ۴۳

۲-۵-۴- انحلال. ۴۴

۲-۵-۵- ترکیب.. ۴۴

۲-۵-۶- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌ ثبات.. ۴۵

۲-۶- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های عمومی مایکل پورتر.. ۴۶

۲-۶-۱- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های رهبری هزینه‌ها ۴۶

۲-۶-۲- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های تمایز. ۴۷

۲-۶-۳- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های متمرکز. ۴۹

۲-۶-۴- مدل مزیت رقابتی ملت‌ها ۵۱

۲-۷- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های کلان.. ۵۷

۲-۷-۱- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های مواجهه با دولت.. ۵۸

۲-۷-۲-  استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های ملی.. ۵۸

۲-۸- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های اصلی.. ۶۰

۲-۹- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های وظیفه‌ای.. ۶۰

۲-۹-۱- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌ واحدهای عملیاتی یا تولیدی.. ۶۰

۲-۹-۲- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   واحد مالی.. ۶۱

۲-۹-۳- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   واحد تحقیق و توسعه. ۶۱

۲-۹-۴- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   واحد بازاریابی.. ۶۲

۲-۹-۵- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   واحد منابع انسانی.. ۶۳

۲-۹-۶- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   واحد فناوری اطلاعات.. ۶۳

۲-۱۰- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   چهارگانه شرکت‌های ژاپنی.. ۶۳

۲-۱۰-۱- ایجاد برتری در چهار بعد. ۶۴

۲-۱۰-۲- جستجوی مناطق بی‌دفاع.. ۶۴

۲-۱۰-۳- تغییر شرایط درگیری و نفوذ. ۶۴

۲-۱۰-۴- رقابت از طریق همکاری تنگاتنگ… ۶۴

۲-۱۱- سایر استراتژی توزیع و پخش مویرگی   ها ۶۴

۲-۱۱-۱- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   شبه‌قهرمانی.. ۶۴

۲-۱۱-۲- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های جستاری.. ۶۵

۲-۱۱-۳- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های متهورانه. ۶۵

۲-۱۱-۴- استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های نوع شرط‌بندی.. ۶۶

۲-۱۱-۵- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   صنایع تقسیم شده (مجزا). ۶۶

۲-۱۱-۶- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   مبتنی بر آزادی عمل (راهبردی). ۶۶

۲-۱۱-۷- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   مبتنی بر عوامل کلیدی موفقیت.. ۶۷

۲-۱۱-۸- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   مبتنی بر توافق نسبی.. ۶۷

۲-۱۱-۹- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   مبتنی بر ابتکارات جسورانه. ۶۷

۲-۱۱-۱۰- تمرکز تک کالایی یا تک خدمتی.. ۶۷

۲-۱۱-۱۱- تنوع ترکیبی.. ۶۸

۲-۱۱-۱۲- برداشت.. ۶۸

۲-۱۱-۱۳- استراتژی توزیع و پخش مویرگی   تدافعی (کاهش). ۶۸

۲-۱۱-۱۴- بازگشت.. ۶۸

۲-۱۱-۱۵- تقلیل سرمایه. ۶۸

فصل سوم. ۶۹

مکاتب شکل گیری استراتژی توزیع و پخش مویرگی   و برنامه ریزی استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۶۹

۳-۱- مفاهیم  مربوط به پارادایم. ۶۹

۳-۱-۱- تعریف و کارکرد پارادایم. ۶۹

۳-۲- پارادایم‌های شکل‌گیری استراتژی توزیع و پخش مویرگی   مبتنی بر علم و هنر.. ۷۲

۳-۲-۱- دیدگاه برنامه‌ریزی تحلیلی و عقلانی.. ۷۲

۳-۲-۲- دیدگاه شکل‌گیری استراتژی توزیع و پخش مویرگی   خلاقانه و هنری.. ۷۲

۳-۲-۳- دیدگاه تلفیق رویکردهای تحلیلی و خلاقیت.. ۷۲

۳-۳- مکاتب اصلی شکل‌گیری استراتژی توزیع و پخش مویرگی   و مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۷۳

۳-۳-۱- پارادایم تجویزی (پیش‌تدبیری). ۷۳

۴-۵-۱۲- مدل چرخه عمر سازمان‌ها و کاربرد ان در برنامه‌ریزی استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۲۴۱

۴-۵-۱۲-کلیات فرآیند مدل‌سازی و تشکیل ماتریس پورت فولیو (ترکیب سبد سرمایه‌گذاری). ۲۴۹

۵-۲- مدل های ترکیبی برنامه ریزی استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۲۹۴

۵-۲-۱- مدل ترکیبی فیلیپس… ۲۹۴

۵-۲-۳- روش برنامه‌ریزی بهبود عملکردPIP. 315

۵-۳- مدل های فرایندی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک توزیع و پخش مویرگی … ۳۳۶

۶-۱-۲- مدل تجزیه و تحلیل پایمزPIMS و ارزیابی استراتژی توزیع و پخش مویرگی ‌های وظیفه بازاریابی.. ۳۵۰

۶-۱-۳- مدل بالاترین سطح ارزش ذهنیHPV با پرداخت کم‌ترین سطح هزینه‌هاLDC(مدل ارزش- مشتری). ۳۵۲

۶-۱-۵- ماتریس رشد آنسوف در پخش مویرگی  و توزیع. ۳۶۰

۶-۱-۶- مدل ماتریس استراتژی توزیع و پخش مویرگی  ‌های مالی.. ۳۶۲

۶-۲- برنامه ریزی و انواع روش های برنامه ریزی پخش مویرگی  و توزیع. ۳۶۳

۶-۲-۱- گرایش ارتجاعی یا گرایش به گذشته: ۳۶۳

۶-۲-۲- گرایش غیرفعال یا گرایش به حال: ۳۶۴

۶-۲-۴- گرایش تعاملی:‌ ۳۶۶

۶-۲-۵- انواع روش های برنامه ریزی و سیر تحول آنها: ۳۶۷

۶-۳- انواع روش های ایده پردازی در شرکت های پخش مویرگی  و توزیع. ۳۷۲

۶-۳-۱- سکون‌زدایی.. ۳۷۲

۶-۳-۳- نقشه‌برداری از ذهن. ۳۷۲

۶-۳-۴- تصویرسازی.. ۳۷۳

۶-۳-۸- نظام پیشنهادات.. ۳۷۵

۶-۳-۹- نقشه‌برداری جریان ارزش VSM.. 376

۶-۳-۱۰- تجدید ارتباط واژه ها ۳۷۷

۶-۴-  بصیرت و تفکر استراتژیک توزیع و پخش مویرگی  : ۳۷۷

۶-۵-  مدیریت تغییر: ۳۷۹

۶-۶- مدیریت دانش در شرکت های پخش مویرگی  و توزیع: ۳۸۰

 

 

 

درباره‌ علی خویه

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۸سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

این مطلب را نیز بخوانید

کتاب مشاور فروش و بازاریابی

کتاب مشاور فروش و بازاریابی نویسنده: علی خویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code