بازاریابی بتنبازاریابی سیمانبازاریابی فولاد و آهنبازاریابی مصالح ساختمانیبازاریابی و برندسازی تعاونی هابرند سازی کالاسنگ، کاشی و سرامیکمحصولات صنعتی

مدیریت بازاریابی و برندسازی در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و صنایع ساختمانی دکتر علی خویه

مروری بر تحقیقات صورت گرفته در حوزه بازاریابی و برندسازی صنعت کاشی و سرامیک

دکتر علی خویه، مشاور و مربی شرکت های معتبر ملی و بین المللی در حوزه کاشی و سرامیک

www.khooyeh.com

 

برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

بررسی اثرات به کارگیری اینترنت بر اثربخشی مدیریت بازاریابی در شرکتهای کاشی و سرامیک ایران

اکنون در آستانه هزاره سوم میلادی ، دنیای امروز تحولات گوناگون را در حیطه کسب و کارها تجربه می کند ، اقتصاد جهانی و به تبع آن تجارت تحت تاثیر دو نیروی توانمند در حال تغییر و تحول است ، از یک سو نرخ روز افزون جهانی شدن و از سوی دیگر پیشرفت های رو به گسترش در فناوری های اطلاعات و ارتباطات، دو نیروی رو به رشدی هستند که تمام جنبه های کسب و کار، دنیای امروز را تحت تاثیر قرارداده اند .اینترنت و به تبع آن مدیریت بازاریابی اینترنتی به عنوان یکی از مهمترین جنبه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه های مرتبط با کسب و کار ، نقش کلیدی برای کسب مزیت رقابتی توسط کسب و کارها بازی می کند ؛ به نظر می رسد بکارگیری اینترنت از سوی مدیران بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان عوامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی ، نقش مهمی در موفقیت این کسب و کار خواهد داشت . تحقیق حاضر به بررسی اثرات به کارگیری اینترنت بر اثر بخشی مدیریت بازاریابی شرکتهای کاشی و سرامیک ایران می پردازد ، که برای رفع معضلات بوجود آمده از رشد صنعت کاشی و رکورد تدریجی صنعت ساختمان همزمان با ثابت ماندن میزان مصرف و صادرات و همچنین ایجاد مازاد تولید در قیمت های موجود در صنعت کاشی ایران مورد پژوهش قرارگرفته است، که به تبع پژوهشگر را بر آن داشت تا یکی از راههای نجات این صنعت از بحران ایجاد شده که فروش مازاد تولید داخلی در بازارهای مذکور و افزایش صادرات از طریق استفاده از فروش ، تامین مواد اولیه ، اطلاعات بازار ، جذب مشتریان متنوع و در این مسیر اثر بخش تر شده مدیریت بازاریابی، تولید کنندگان کاشی و سرامیک را به جهت صادرات بیشتر،مورد محک قرار دهد ، به همین منظور این پژوهش انجام شده و چکیده حاصل از آن بشرح زیر است : در فصل اول در کنار اشاره ای که به موضوع پژوهش ، اهمیت و … شده است پنج فرضیه برای پژوهش به عنوان عوامل تاثیر گذار طراحی می شود که پاسخ اصلی تحقیق را شکل داده اند .در فصل دوم به ادبیات تحقیق می پردازدکه مشتمل بر چهار بخش است ، بخش اول به آشنایی مختصری از ارتباطات، تاریخچه اینترنت ، ساختار اینترنت ، اینترنت و خدمات آن و همچنین بازاریابی ، فرآیند بازاریابی ، تفاوت فروش و بازاریابی و در بخش دوم به بازاریابی اینترنتی ، منافع بازرگانی در اینترنت و ارتباط اینترنت با آمیخته بازاریابی پرداخته است .در بخش سوم از ادبیات پژوهش نیز تجارت الکترونیک ، اینترنت و تجارت الکترونیک ، کاشی سرامیک و انواع آن ، تاریخچه کاشی در ایران ، ظرفیت تولید کاشی و سرامیک تا پایان برنامه چهارم توسعه و در آخر مشکلات صنعت کاشی و سرامیک بسط داده شده و در بخش چهارم پیشینه تحقیق در۹ مورد ارائه گردیده است .در فصل سوم روش تحقیقی که مورد استفاده قرارگرفته معرفی شده است که جامعه مورد بررسی، شرکتهای تولید کننده کاشی و سرامیک در ایران می باشد و از حدود ۸۰ تولیدکننده که پرسشنامه مد نظر برایشان ارسال و تحویل شد؛ تعداد ۴۰ پرسشنامه مستردگردید و مورد پژوهش و انتخاب قرارگرفتند ، آزمونهای آماری مورد استفاده نیز ضریب همبستگی پیرسون است که بمنظور بررسی وجود ارتباط بین متغیرها، در بین تمام ۲۸ سوال مورد محاسبه قرار گرفت که جداول مربوطه ارائه شده است، علاوه اینکه برای تحلیل پژوهش از نرم افزار spss15 استفاده شد.فصل چهارم به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق می پردازد که در مجموع تمام فرضیه ها با ارقام بدست آمده از نرم افزار تحلیلی spss و میانگین های بالای محاسبه شده در متغیر های تاثیر گذار در هر عامل مورد تائید قرار می گیرند و ضریب همبستگی پیرسون برای هر یک از فرضیه ها عبارتست از : ـ فرضیه اول : استفاده از اینترنت باعث سهولت دسترسی شرکتها به اطلاعات بازارمی گردد : ۸۸ /۰ ـ فرضیه دوم : استفاده از اینترنت اطلاع رسانی به مشتریان بالقوه و مشتریان فعلی را تقویت می کند : ۵۸/ ۰ـ فرضیه سوم : استفاده از اینترنت سرعت ارائه کالا و خدمات به مشتریان را افزایش می دهد : ۶۱ /۰ ـ فرضیه چهارم : استفاده از اینترنت برقراری ارتباطات بازاریابی را تسهیل می نماید : ۶۸ /۰ ـ فرضیه پنجم : استفاده از اینترنت باعث افزایش رضایت مشتریان و ارباب رجوع می گردد : ۷۵/ ۰ که بالاتر از ۵۰ /۰ بودن ضریب همبستگی در هر فرضیه نشان داد که بین استفاده از اینترنت و عوامل تاثیر گذار فوق الذکر بر اثر بخشی مدیریت بازاریابی ارتباط مستقیمی وجود دارد و نهایتاً روایی و پایایی تحقیق نیز با بررسی آلفای کرنباخ و کسب آمار ۹۷۵/۰ مورد تائید قرار گرفت .در فصل پنجم با توجه به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق، ابتدا یک جمع بندی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها صورت گرفته و با توجه به نتایج حاصله مشخص می شود که بیشترین تاثیر اینترنت در بخش اطلاع رسانی در مدیریت بازاریابی فرضیه اول و به ترتیب فرضیه های پنجم ، چهارم ، سوم و در آخر فرضیه دوم می باشد . و در انتها پیشنهاداتی به شرکتها و دولت و محققان در۲۲ مورد ارائه شده و موضوعاتی نیز برای تحقیقات آتی ارائه شده است .

پنج مولفه اساسی پیاده‌سازی موفق تجارت الکترونیک ۸۶
بعضی از نیازهای تجارت الکترونیکی ۸۷
کاشی وسرامیک ۹۰
تعریف کاشی و سرامیک ۹۳
تاریخچه کاشی و سرامیک ۹۳
کاشی زرین فام- قرن پنجم هجری- کاشان ۹۶
کاشی معرق- پنجره مشبک کاری مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان ۹۹
تاریخچه کاشی در ایران ۱۰۰
ظرفیت تولیدکاشی وسرامیک تاپایان برنامه چهارم توسعه ۱۰۳
رابطه هنر و صنعت کاشی ۱۰۵
بررسی وضعیت بازارکاشی وسرامیک درآسیا ۱۰۷
سازمان تجارت جهانی(WTO) وصنعت کاشی سرامیکی ایران ۱۱۰
مشکلات صنعت کاشی وسرامیک ۱۱۵

 

پدیدآور: امیرحسین میثاقی‌زاده استاد راهنما: محمد حقیقی استاد مشاور: محمد محمودی‌ میمند

 

دکتر برند  www.branddoctor.ir

 

شناسایی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد شرکت کاشی و سرامیک سینا از طریق مزیت رقابتی و نوآوری بازاریابی

بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و استراتژی بازاریابی مدرن است و کسب و کاری که بازارگرایی اش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید. بازارگرایی فرهنگی سازمانی است که با حداکثر کارایی و اثربخشی، رفتارهای لازم جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان و در نتیجه عملکرد برتر مستمر برای کسب و کار را فراهم می کند. بازارگرایی بیش تر به عنوان یک رویکرد استراتژیک تلقی می شود که می تواند سبب بهبود عملکرد سازمانی شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد شرکت کاشی و سرامیک سینا از طریق مزیت رقابتی و نوآوری بازاریابی می باشد . این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع علی، می باشد زیرا علاوه بر توصیف وضع موجود به کشف روابط هریک از متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون مدلیابی معادلات ساختاری می پردازد به علاوه ازاین جهت که نتایج مورد انتظار آن را می توان در جهت بهبود عملکرد شرکت کاشی و سرامیک سینا به کار برد از نوع کاربردی می باشد. جامعه اماری این تحقیق مشتریان شرکت کاشی و سرامیک سینا می باشد. تعداد کل با توجه به این که حجم جامعه آماری نا محدود و نا مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه از جامعه نامحدود استفاده شده است. که با استفاده از این فرمول حجم نمونه برابر ۳۸۴ نفر می باشد. برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه استاندارد نایدو استفاده شده است. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS و lisrel در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون مدلیابی معادلات ساختاری بیانگر تایید فرضیه های تحقیق می باشد در پایان پیشنهاداتی در راستای نتایج بدست آمده از این تحقیق ارایه شده است.

پدیدآور: مسعود رشیدی‌زاده استاد راهنما: فرخ قوچانی استاد مشاور: محمدرضا مشایخ

 

 

بررسی رابطه بین استراتژی تنوع همگن محصول و مزیت رقابتی در صنعت کاشی و سرامیک

پدیدآور: ملیحه اسلامی‌پناه استاد راهنما: بهروز قاسمی استاد مشاور: سهیل سرمدسعیدی

 

 

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که «جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است» که در این راستا از ویژگیهای مسلط جهان امروز می توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت برمبنای زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش، اطلاعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد و این همه بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراوری شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سوال اساسی قابل طرح است که: راز بقا و موفقیت سازمانها در بازار فرارقابتی امروز چیست؟ بانگاهی به ادبیات مربوطه و بررسی نظریات متخصصان مدیریت استراتژیک پاسخ سوال را در ایجاد، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایداردر می یابیم به این معنا که صاحبنظران معتقدند سازمانهاو صنایع برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی چاره جز کسب و تداوم ضربت رقابتی پایدار ندارند. بدیهی است که رسیدن به این هدف مستلزم طراحی مسیر رقابتی بسیار هوشمندانه است که از نظر علّی مبهم و از نظر اجتماعی و مدیریتی پیچیده است. بااین حال، شناخت مفهوم و ویژگیهای محتوایی، انواع و قلمرو علّی مزیت رقابتی می تواند در طراحی و اجرای این مسیر بسیار موثر و راه گشا باشد. از آن جا که در دنیای امروز بخش صنعت برای رسیدن به توسعه پایدار اهمیتی روزافزون میابد، کسب مزیت رقابتی در صنعت گامی مهم برای رسیدن به اقتصادی پویاتر خواهد بود. صنایع چنان نقشی حساس در اقتصاد یک کشور یافته اند که نقصان آن، ملاک عمده کشورهایی با سطح زندگی متنازل به حساب می آید. و از آنجا که نقیصه کمبود سرمایه، مانع از آن است تا صنایع در این کشورها بتوانند به مرحله رضایت بخشی از رشد دست یابند متوجه می شویم که ما در این زمینه، با فرآیندی فزاینده مواجه هستیم، به این معنی که صنعتی ترین کشورها، ممالکی هستند که قادرند صنعتی شوند و متقابلاً کشاورزترین کشورها آنهایی هستند که تنها قادرند همچنان کشاورز باقی بمانند. تنها استثناء در برابر این قاعده کلی، وضع کشورهای برخوردار از چاههای نفت است. کشورهای اخیر، که صنایع نخست در آنها حائز اعتبار چندانی نبوده است، از آن پس، کم و بیش در راه صنعتی شدن گام نهاده اند. یکی از صنایع مهم در ایران، صنعت کاشی و سرامیک است. صنعت کاشی و سرامیک با توجه به نقش مهمی که در بالا رفتن سطح بهداشت جامعه داشته و همچنین برخورداری از مزیت‌های فراوان تولیدی از جمله مواد اولیه، سوخت، انرژی، نیروی انسانی و غیره طی سال‌های اخیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و رشد فراوانی را در گروه صنعت کانی غیرفلزی به خود اختصاص داده است. وجود منابع غنی و سرشار معدنی و کانی‌های غیرفلزی باعث شده که بسیاری سرمایه‌گذاری‌های جدید به صنایع کانی غیرفلزی گرایش یابند. تولید کاشی و سرامیک نیز از جمله صنایعی است که به علت سهم بالای منابع داخلی در قیمت تمام شده آنها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده و از طرف دیگر سوخت ارزان که از فاکتورهای بسیار مهم در تولید اقتصادی این محصول است نیز عامل دیگری است که تولید کاشی و سرامیک را توجیه می‌کند. تغییر فرهنگ مصرف و استفاده از مصالح مرغوب و مناسب در ساختمان‌سازی، مشارکت دولت در ساخت و سازهای گسترده برای قشر بدون مسکن و ممنوعیت ورود آن باعث شد که تولید کاشی و سرامیک به‌نحو چشمگیری توسعه یابد و براساس آمارهای موجود در سال ۱۳۸۶ میزان تولید بالغ بر ۱۹۰ میلیون مترمربع بوده است که با توجه به آمارهای موجود مجموع ظرفیت نصب شده با احتساب کاهش ظرفیت‌های قدیمی و همچنین پاره‌ای از مشکلات اقتصادی حاکم بر صنعت کاشی به حدود ۲۹۰ میلیون مترمربع رسیده است. درصد بهره‌برداری از ظرفیت حدود ۸۰ درصد است.با توجه به نرخ رشد جمعیت کشور از یکسو و کاهش متراژ سرانه مسکونی در خانوار که ازدیاد واحدهای مسکونی را به‌دنبال داشته است و سرانه تولید سالانه در کشور در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۱ افزایش داشته است. برای پیشگیری از مشکلات در این صنعت باید استفاده از تکنولوژی روز و دانش فنی مناسب برای افزایش بهره‌وری در تولید اقدام به‌عمل آید و فرهنگ‌سازی در مصرف کاشی و سرامیک مانند استفاده آن در نمای ساختمان و غیره و انتخاب نوع محصول و تکنولوژی تولید با گرایش بازارهای صادراتی هدف مدنظر قرار گیرد. یکی از مهمترین استراتژی ها برای دستیابی به اهداف صادراتی و کسب مزیت رقابتی در صنعت کاشی و سرامیک،استراتژی تنوع محصول است.

پدیدآور: ملیحه اسلامی‌پناه استاد راهنما: بهروز قاسمی استاد مشاور: سهیل سرمدسعیدی

فصل دوم :مطالعات نظری
۲-۱-۱ مدیریت استراتژِک ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۱-۲ تجزیه و تحلیل محیط های داخلی و خارجی …………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۱-۳ مسیر استراتژیک ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۱-۴ تدوین استراتژِی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۱-۵ استراتژی سطح بازرگانی …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱-۶ انواع استراتژی های بازرگانی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۱-۶-۱ تنوع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۱-۶-۲ تنوع محصول …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۱-۷ انواع طبقه بندی ها از تنوع
۲-۱-۷-۱ طبقه بندی راملت ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۱-۷-۲ طبقه بندی لوپز ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۱-۸ تنوع همگن و تنوع غیر همگن ………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۱-۹ دلایل ایجاد تنوع …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۲-۱ تئوری مزیت رقابتی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۲-۲ تئوری سازمان صنعتی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۲-۳ مکتب هاروارد ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
۲-۲-۴ دیدگاه محیطی پورتر ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۲-۵ زنجیره ارزش پورتر ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۲-۲-۶ الماس پورتر …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۲-۲-۷ تئوری منبع مدار …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۲-۸ ابعاد مزیت زقابتی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۲-۲-۹ اجزای مزیت رقابتی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۲-۲-۱۰ مزیت رقابتی پایدار ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۲-۲-۱۱ تئوری شومپیترین ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۲-۲-۱۲ ارتباط تئوری های مزیت رقابتی ………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۲-۲-۱۳ دیدگاه های جدید در مورد مزیت رقابتی …………………………………………………………………………………………… ۷۱
۲-۲-۱۳-۱ دیدگاه پورتر …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۲-۲-۱۳-۲ مدل آمیت و شومیکر ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۲-۲-۱۳-۳ مدل داونی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۲-۲-۱۳-۴ مدل SWOT …………………………………………………………………………………………………………………………… 73
۲-۲-۱۳-۵ مدل تیس و دیگران ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۲-۲-۱۴ ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۲-۲-۱۵ ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۲-۱۶ تعاریف عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۲-۲-۱۷ فرایند ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
۲-۲-۱۸ روش های ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
۲-۲-۱۹ اجزای اصلی و مراحا اجرای مدیریت عملکرد …………………………………………………………………………………….. ۸۱
۲-۲-۲۰ انواع ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
۲-۳-۱ صنعت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۲-۳-۲ گروه های صنعت …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۲-۳-۳ تاریخچه صنعت کاشی و سرامیک
۲-۳-۳-۱تاریخچه کاشی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
۲-۳-۳-۲تاریخچه سرامیک ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴
۲-۳-۴ صنعت کاشی و سرامیک در ایران
۲-۳-۴-۱نحوه شکل گیری صنعت کاشی و سرامیک ………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۲-۳-۵ بررسی بازلر جهانی کاشی و سرامیک …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۲-۳-۵-۱بررسی میزان تولید و صادرات ……………

دکتر برند  www.branddoctor.ir

بررسی تاثیر عوامل ساختاری و زیر ساختاری استراتژی تولید بر رقابت‌پذیری در صنعت کاشی و سرامیک استان اصفهان

صنعت کاشی و سرامیک به عنوان یکی از زیر مجموعه های کانی های غیر فلزی از صنایع پر اهمیت در کشور محسوب می گردد. با توجه به سابقه مناسب ایران درتولید کاشی و همچنین موقعیت مناسب ، در عرصه بین المللی اهمیت پرداختن به مباحث مرتبط با این صنعت مشخص می گردد.صنعت کاشی و سرامیک در ایران دارای نقاط قوت و ضعفی می باشد که نیازمند بررسی و تحلیل قوی جهت برنامه ریزی دقیق و منسجم در جهت کسب برتری در رقابت جهانی می باشد.در این راستا مباحث مرتبط با تولید در این صنعت بسیار حیاتی می باشد. در این تحقیق به دنبال حلقه مفقوده برای ارتباط بین استراتژی تولید و استراتژی رقابتی در صنعت کاشی و سرامیک می باشیم.این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر تصمیمات تولیدی بر عوامل رقابتی در صنعت کاشی و سرامیک در استان اصفهان می باشد.به بیان دیگر این تحقیق به دنبال تصمیمات ساختاری(ظرفیت، تسهیلات، تکنولوژی، ادغام عمودی) و زیر ساختاری(کیفیت، برنامه ریزی تولید، منابع انسانی، توسعه محصول جدید، ساختار سازمانی، سیستم های ارزیابی عملکرد)تاثیر گذار بر عوامل رقابتی(هزینه، کیفیت، عملکرد، تحویل، انعطاف پذیری، نوآوری) در صنعت کاشی و سرامیک می باشد.جهت بررسی و تحلیل این ارتباط از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاصله نشان دهنده ارتباط معنا داری بین عوامل رقابتی هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری، نوآوری و تحویل با عوامل ساختاری و زیر ساختاری می باشد در حالی که هیچ رابطه ایی بین عامل عملکرد محصول و عوامل ساختاری و زیر ساختاری وجود ندارد.همچنین با تحلیل پاسخ های ارائه شده مشخص می گردد که عامل هزینه پر اهمیت ترین عامل در میان عوامل رقابتی از نظر کارشناسان صنعت می باشد. طبق نظر کارشناسان عملکرد محصول، کیفیت و تحویل نیز در میان عوامل رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.در بخش عوامل ساختاری و زیر ساختاری نیز عوامل نیروی انسانی، توسعه محصول، ارزیابی عملکرد و ساختار سازمانی مهم ترین و موثر ترین متغیر های تصمیم می باشد.در نهایت با توجه به شرایط فعلی صنعت کاشی و سرامیک به کارگیری استراتژی کاهش هزینه به عنوان موثر ترین استراتژی در جهت کسب مزیت رقابتی پیشنهاد می گردد.

پدیدآور: سروش بصیرت استاد راهنما: محمد محمودی میمند استاد مشاور: محمدمهدی پرهیزگار

 

 

انجمن برند ایران. مدیریت و مهندسی برند. کلینیک برند و برندسازی. توسعه و ارتقا برند.

Anjomanbrand.ir

branddoctor.ir

brandengineering.ir

 برندسازی علمی و عملی حرفه ای

 

 

بررسی تاثیر برندسازی داخلی بر تمایل به ماندگاری کارکنان فروش شرکت ‌های صادراتی صنعت کاشی و سرامیک

مقدمه و هدف: برند سازی داخلی و بهبود نگرش کارکنان سازمان، افزایش بهره وری را برای سازمان به ارمغان می آورد. از این رو پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی اثر برندسازی داخلی بر تمایل به ماندگاری کارکنان فروش شرکت‌های صادراتی صنعت کاشی و سرامیک صورت پذیرفته است. همچنین در این تحقیق، نقش میانجی هویت برند و تعهد برند بر رابطه بین برندگرایی و تمایل کارکنان به ماندگاری به عنوان اهداف فرعی بررسی شده است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی- کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان فروش شرکت های صادرکننده ایرانی صنعت کاشی و سرامیک می باشد. لذا از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی استفاده شده و با توجه به فرمول کوکران ۲۴۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و آزمون مدل مفهومی با آزمون همبستگی و روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار PLS و SPSS انجام گرفت. یافته‌های پژوهش: در این تحقیق ضریب همبستگی بین متغیرهای برندسازی داخلی و تمایل به ماندگاری کارکنان ۶۴۰/۰ نشان از همبستگی قوی بین این دو متغیر داشته است. نتایج آزمون ها نشان می‌دهد که برند سازی داخلی بر تمایل کارکنان به ماندگاری تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین فرض تأثیر مثبت و معنی دار برندسازی داخلی بر برندگرایی، برند گرایی بر هویت برند، برندگرایی بر تعهد به برند، هویت برند بر تعهد برند رد نشد و با به کارگیری آزمون سوبل نقش میانجی هویت برند و تعهد برند بر رابطه بین برندگرایی و تمایل کارکنان به ماندگاری در سازمان تایید شد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، تقویت برندسازی داخلی می تواند برندگرایی را افزایش داده و در ادامه، برند گرایی از طریق هویت برند و تعهد به برند به افزایش تمایل به ماندگاری کارکنان می انجامد.

پدیدآور: محمد رضا فروتن استاد راهنما: مصطفی قاضی‌زاده

تاثیر استراتژی تمایز محصول بر ارزش ویژه برند در صنعت کاشی ( کاشی سینا)

مقوله برندسازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد. ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمانهاست. برندهای موفق باعث افزایش اعتماد به محصولات و خدمات ناملموس می شوند و مشتریان قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آن ها می شوند. در میان ابعاد قابل لمس یک محصول یا خدمت، تصویر برند مهمترین چیزی است که اکثر استراتژی های بازاریابی معطوف به آن هستند و به برجسته کردن برند گرایش دارند. برای این منظور بخش های خدماتی سعی در برقراری ارتباط با مشتریان دارند و از طریق تأثیری که بر ادراک مشتریان از خدمات دریافت شده می گذارند، تصویری مطلوب در ذهن مشتری ایجاد می کنند. هدف این مقاله بررسی تاثیر استراتژی تمایز محصول بر ارزش ویژه برندمی باشد.تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و براساس روش گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد. داده های مورد نظر با استفاده از یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته شده از نمونه آماری جمع آوری شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی ( برای اعتبار سنجی سازه ها)، آزمون t ( برای تعیین اهمیت متغیرها) و تحلیل همبستگی ( برای روابط همبستگی متغیرها) انجام گرفت. در این تحقیق با توجه به اینکه جامعه مورد نظر افراد فعال در صنعت کاشی و مشاوران و نمایندگان در این زمینه بودند، تصمیم گرفتیم نمونه مورد نظر را از این بین به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب کنیم و پرسشنامه در بین نمایندگی های کاشی در خیابان های شیراز، فرجام و بنی هاشم واقع در شهر تهران توزیع شد که از ۱۰۰ نمونه فقط ۵۵ مورد در این امر همکاری نمودند و ۴۵ پرسشنامه بدون پاسخ ارجاع داده شد. در این تحقیق برای نمونه گیری از روش خوشه ای در دسترس و فرمول کوکران استفاده می شود. نتایج تحقیق نشانگر تاثیر استراتژی تمایز بر ابعاد ارزش ویژه برند می باشد.

 

پدیدآور: فرشته قربانزاده نقاب استاد راهنما: مهدی الیاسی استاد مشاور: میرعلی سیدنقوی

بررسی تاثیر برندسازی داخلی بر تمایل به ماندگاری کارکنان فروش شرکت ‌های صادراتی صنعت کاشی و سرامیک

مقدمه و هدف: برند سازی داخلی و بهبود نگرش کارکنان سازمان، افزایش بهره وری را برای سازمان به ارمغان می آورد. از این رو پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی اثر برندسازی داخلی بر تمایل به ماندگاری کارکنان فروش شرکت‌های صادراتی صنعت کاشی و سرامیک صورت پذیرفته است. همچنین در این تحقیق، نقش میانجی هویت برند و تعهد برند بر رابطه بین برندگرایی و تمایل کارکنان به ماندگاری به عنوان اهداف فرعی بررسی شده است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی- کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان فروش شرکت های صادرکننده ایرانی صنعت کاشی و سرامیک می باشد. لذا از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی استفاده شده و با توجه به فرمول کوکران ۲۴۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و آزمون مدل مفهومی با آزمون همبستگی و روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار PLS و SPSS انجام گرفت. یافته‌های پژوهش: در این تحقیق ضریب همبستگی بین متغیرهای برندسازی داخلی و تمایل به ماندگاری کارکنان ۶۴۰/۰ نشان از همبستگی قوی بین این دو متغیر داشته است. نتایج آزمون ها نشان می‌دهد که برند سازی داخلی بر تمایل کارکنان به ماندگاری تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین فرض تأثیر مثبت و معنی دار برندسازی داخلی بر برندگرایی، برند گرایی بر هویت برند، برندگرایی بر تعهد به برند، هویت برند بر تعهد برند رد نشد و با به کارگیری آزمون سوبل نقش میانجی هویت برند و تعهد برند بر رابطه بین برندگرایی و تمایل کارکنان به ماندگاری در سازمان تایید شد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، تقویت برندسازی داخلی می تواند برندگرایی را افزایش داده و در ادامه، برند گرایی از طریق هویت برند و تعهد به برند به افزایش تمایل به ماندگاری کارکنان می انجامد.

 

 

کانال های تلگرام دکتر علی خویه شامل کانال جامع مدیریت بازاریابی و فروش
https://telegram.me/dr_khooyeh

طراحی راهبرد بازاریابی جهت صادرات محصولات کاشی و سرامیک به بازارهای جهانی

هدف این پژوهش شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای محیطی ، طراحی راهبرد بازاریابی و اولویت بندی راهبردهای نهایی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی می باشد . نوع روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و در دسته تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران ارشد و مدیران بازاریابی شرکتهای تولیدکننده کاشی و سرامیک استان یزد تشکیل می‌دهند که به علت اندک بودن تعداد آنها و نیز به این علت که پژوهش در خصوص سطوح راهبردی سازمان است، نمونه‌گیری انجام نشده و به جای نمونه‌گیری از سرشماری استفاده شده است. دراین پژوهش جهت بررسی روایی پرسشنامه اول از روش تحلیل عاملی وبرای تعیین ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است . ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده متناسب با موضوع و شیوه پژوهش شامل چهار پرسشنامه محقق ساخته ، مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران و اطلاعات به دست آمده در جلسات بحث متمرکز می باشد. در پرسشنامه اول از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدات برای شرکت را در راستای ورود به بازار بین‌المللی مشخص نمایند و سپس این اطلاعات دسته‌بندی گردید. پرسشنامه دوم نیز جهت شناسایی راهبردها بر مبنای مرحله قبل می باشد. پرسشنامه سوم که برای اولویت‌بندی نواحی راهبردی بازاریابی به شیوه تحلیلی سلسله مراتبی فازی می‌باشد نیز یک پرسشنامه مقایسه زوجی راهبرد‌ها بوده که بین ۱ تا ۹ درجه‌بندی گردیده و در نهایت پرسشنامه چهارم جهت اولویت‌بندی تک‌تک راهبردها بر مبنای تکنیک تاپسیس فازی طراحی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش، حاکی از آن است که راهبردهای ناحیه ۱ یعنی استفاده از فرصتها با استفاده از نقاط قوت (SO) در اولویت بالاتر و راهبردهای ناحیه سه یعنی استفاده از نقاط قوت برای جلوگیری از تهدیدها (ST) در اهمیت آخر قرار دارند. اما درون هریک از ۴ بعد نیز راهبردهایی وجود دارد که از طریق تکنیک تاپسیس رتبه بندی گردیده است . با توجه به اولویت‌بندی راهبردها با استفاده از تکنیکهای AHP فازی و تاپسیس، راهبرد اصلی صنعت در ناحیه ۱ یعنی استفاده از فرصتها با استفاده از نقاط قوت قرار می‌گیرد که عبارت است از:- ایجاد شرکتهایی در زیرمجموعه شرکتهای کنونی برای ایجاد خط کامل مواد اولیه تا تولید نهایی و در نتیجه کاهش قیمت بین المللی

پدیدآور: فرشاد قاسمی استاد راهنما: علی مروتی شریف‌آبادی

 

 

بررسی تاثیر قابلیت بازاریابی و گرایش کارآفرینی بر عملکرد برند و ارزش افزوده مشتری با نقش میانجی گری گرایش برند، مطالعه موردی:شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد

پدیدآور: علیرضا کارگر شورکی استاد راهنما: محمد زارعی محمودآبادی

 

در اقتصاد دانش بنیان امروز موفقیت شرکت ها ها به توانایی مدیریت برند آن‌ها بستگی داشته و برای اینکه بتوان این دارایی ها را مدیریت کرد ابتدا باید آنها را شناسایی و اندازه گیری نمود. لذا توجه به افزایش گرایش به برند و عملکرد برند شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد مهم می باشد. .پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر قابلیت بازاریابی و گرایش کارآفرینی بر عملکرد برند و ارزش افزوده مشتری با نقش میانجی گری گرایش برند، مطالعه موردی در شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد می باشد نتایج نشان داد. گرایش کارآفرینانه بر گرایش برند شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد تاثیر دارد، هنچنین قابلیت های بازاریابی بر گرایش برند شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد موثر استاز طرفی گرایش به برند بر عملکرد برند و ارزش ویژه مشتری شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد تاثیر داشت و در نهایت گرایش به برند با نقش میانجی گری ارزش ویژه مشتری بر عملکرد برند شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد تاثیر معناداری داشت.

 

کانال های تلگرام دکتر علی خویه شامل کانال جامع مدیریت بازاریابی و فروش
https://telegram.me/dr_khooyeh

طراحی الگوی صادرات براساس قیمت‌گذاری در صنایع کاشی و سرامیک ایران

در این پژوهش با تاکید بر متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر صادرات صنعتی در زمینه قیمت‌گذاری، الگوی صادرات در صنایع کاشی و سرامیک ایران با روش رگرسیون چندگانه همزمان مورد مطالعه قرار گرفته است . پژوهشهای قبلی بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی بخصوص جایگزینی صادرات صنعتی نسبت به صادرات نفتی تاکید دارند. براساس مطالعه وزارت صنایع، در افق سال ۱۴۰۰، میزان صادرات صنعتی با سناریوی رشد اقتصادی سالیانه ۸ درصد، مبلغ ۱۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی گردیده که ۸۰ درصد کل صادرات کشور را تشکیل خواهد داد. این هدف ، با میزان صادرات یک میلیارد دلاری صنعتی فعلی که در عین حال رووند نزولی را نشان می‌دهد، فاصله زیادی دارد. برای دستیابی به چنین هدف بزرگی، تغییر و تحول ساختاری مهمی در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه لازم است . این تغییر و تحول فقط با برقراری وفاق ملی بین دولت و شرکتهای صنعتی در راستای تامین منافع بلند مدت جامعه و راهبردهای پیشرو در شناسایی و بکارگیری تضایفی عوامل تاثیرگذار امکان‌پذیر خواهد بود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل اصلی بی‌ثباتی و کندی رشد در صادرات صنعتی ایران، اختلالهای پولی بویژه رشد تورم، نظام نامناسب ارزی و قیمتهای ارزان صادراتی می‌باشد. صادرکنندگان صنعتی در رشته مورد مطالعه، در صادرات خود فقط بر یک عامل عمده که قیمت ارزان باشد تکیه کرده و از سایر عوامل مزیت رقابتی مانند کیفیت در محصول، کانال توزیع و صادرات مستقیم در استراتژی بازاریابی بین‌الملل خود بهره‌ای نداشته‌اند. استراتژی قیمت ارزان در بازاریابی بین‌الملل، با تکیه بر مزیت تولید با هزینه پایین با هدف گسترش سهم بازار توسط رقیبان بزرگ جهانی به کار گرفته شده است . در حالیکه در شرکتهای مورد مطالعه این پژوهش ، قیمت ارزانتر صادراتی نسبت به قیمتهای بین‌المللی توام با حجم کم صادرات به مدت تفاوت نرخ ارز و همچنین قیمتهای بالاتر داخلی جبران گردیده که در واقع نمی‌تواند تامین‌کننده یک مزیت رقابتی پایدار برای صادرات این شرکتها و جامعه در بلند مدت باشد. سیاستهای دولت نیز در زمینه نرخ ارز موازی تخصیصی به صنایع، پیمان ارزی و واردات در مقابل صادرات از اثربخشی در توسه صادرات برخوردار نبوده و نتوانسته خصلت ارزشی و تضایفی را در مجموعه سیستمی فعالیتها ایجاد کند. مطالعه‌های تاریخی در روند توسعه کشورها نشان داده است کشورهای موفق در مسیر توسعه ملی از سازمانها، نهادها و در نتیجه خط مشی‌ها و مدیریتهای کاراتری برخوردار بوده‌اند.

پدیدآور: منیژه حقیقی‌نسب استاد راهنما: داور ونوس

دکتر علی خویه مشاور و مدرس حوزه بازاریابی برندسازی در صنعت ساختمان کاشی سرامیک دکوراسیون
دکتر علی خویه مشاور و مدرس حوزه بازاریابی برندسازی در صنعت ساختمان کاشی سرامیک دکوراسیون

دکتر برند  www.branddoctor.irبررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر استراتژی بازاریابی شرکت در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد

در دنیای امروز هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از سریع ترین زمینه های رشد کسب و کار به شمار می‌رود که می‌تواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد نماید. به همین دلیل در طی سال‌های اخیر هوشمندی رقابتی به یکی از موضوعات مطرح در حوزه‌ی مدیریت تبدیل شده است. از این رو این پژوهش با هدف “بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر جهت‌گیری استراتژی بازاریابی شرکت” و همچنین “بررسی تأثیر هر یک از ابعاد محتوایی سازمان (اندازه، استراتژی، محیط، فرهنگ و تکنولوژی) بر هوشمندی رقابتی” انجام شده است. جامعه‌ی مورد بررسی در این پژوهش مدیران ۳۱ شرکت‌های کاشی استان یزد می-باشند که از این تعداد ۲۸ شرکت، به صورت تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز در شش ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۰ و از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است، همچنین به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه‌های مطرح شده، از روش‌های آماری مختلف همانند: آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل، آزمون مقایسه میانگین چند جامعه، ضریب همبستگی و غیره استفاده شده است که نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از این است که: -هوشمندی رقابتی در جامعه‌ی مورد بررسی از سطح مطلوبی برخوردار نیست.-بین وضعیت هوشمندی رقابتی موجود و جهت‌گیری استراتژی بازاریابی شرکت به سمت تمایز محصول رابطه‌ی معنی‌دار و مثبت وجود دارد.-بین ابهام محیطی ادراک شده و وضعیت هوشمندی رقابتی موجود رابطه‌ی معنی‌دار و مثبت وجود دارد.-بین قابلیت تکنولوژیکی شرکت و وضعیت هوشمندی رقابتی موجود رابطه‌ی معنی دار و مثبت وجود دارد.-بین فرهنگ سازمانی و وضعیت هوشمندی رقابتی موجود رابطه‌ی معنی دار و مثبت وجود دارد.-بین نوع استراتژی شرکت و وضعیت هوشمندی رقابتی موجود رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد.-بین اندازه‌ی سازمانی و وضعیت هوشمندی رقابتی موجود رابطه‌ی معنی‌دار وجود ندارد.

پدیدآور: ربابه‌السادات پورهاشمی استاد راهنما: سیدمحمد طباطبایی‌نسب استاد مشاور: سعید سعیدا اردکانی

 

 

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر توان رقابتی صادرات شرکت های فعال صنعت کاشی و سرامیک ایران

یکی از مهمترین روشهای دستیابی به رضایتمندی مشتری و همچنین فروش و سود بالا در عرصه بین المللی استفاده از مفهوم ” آمیخته بازاریابی ” است. هدف اصلی این تحقیق “بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر توان رقابتی صادراتی شرکتهای فعال صنعت کاشی و سرامیک ایران”است. این تحقیق به دنبال آن است تا مشخص شود عوامل آمیخته بازاریابی موثر بر توان رقابتی صادرات کدامند؟ و اولویت تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر توان رقابتی صادرات چگونه است؟ بدین منظور با ارائه پنج فرضیه اصلی و شانزده فرضیه فرعی به بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر توان رقابتی صادراتی پرداخته شد. از این رو پس از مطالعه مبانی نظری پژوهش فهرستی از عوامل برای اندازه گیری میزان عوامل آمیخته بازاریابی و توان رقابتی صادراتی تهیه شد و پس از نظرسنجی خبرگان تحقیق، پرسشنامه تحقیق تهیه گردید و به جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری (SEM) در قالب نرم افزار لیزرل و از آزمون همبستگی برای بررسی ارتباط بین عوامل آمیخته بازاریابی و توان رقابتی صادرات در قالب نرم افزارSPSS استفاده شده است . یافته های تحقیق نشان می دهد که عامل توزیع بیشتر از سایر عوامل آمیخته بازاریابی بر توان رقابتی صادرات تأثیر دارد و عامل ترفیع فروش و تبلیغات کمترین تأثیر را بر توان رقابتی صادرات شرکت ها داشت. مولفه های تنوع محصول، کیفیت محصول، طرح محصول، بسته بندی محصول، خدمات محصول، تخفیفات، دوره پرداخت، نوع کانالهای توزیع، انبارداری و نحوه قیمت گذاری بر توان رقابتی صادرات شرکت های فعال تأثیرگزار بوده اند و مولفه های نام تجاری محصول، اندازه محصول، فروش حضوری، روابط عمومی، ابزار تبلیغات و روش حمل و نقل بر توان رقابتی صادرات شرکت ها تأثیرگزار نبودند.

 

پدیدآور: اکبر کریمی فرد استاد راهنما: اصغر مشبکی استاد مشاور: اسداله کردنائیج

 

 

با تشکر از  بازدید شما دوست گرامی و ارجمند

برای ارتباط با مدیر عامل گروه می توانید به نشانی های ذیل مراجعه فرمایید.

 

 

 

سرفصل های آموزشی دوره مدیریت بازاریابی و فروش حرفه ای در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان

دوره ی مهندسی فروش ، مدیریت فروش حرفه ای، فروش اثر بخش، بازاریابی حرفه ای در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان

مدرس و مشاور: دکتر علی خویه http://khooyeh.ir/

 

مهارت های فروشندگان حرفه ای در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان
آشنایی با جدید ترین فناوری های فروش حرفه ای در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان
تکنیک های مدرن فروش حرفه ای در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان
آشنایی با مدل های فروش مدرن و حرفه ای مانند sis مدل کانبان در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان
مدل foa در فروش حرفه ای در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان
آشنایی با مهارتها و استراتژی های فروش در شرایط سخت و رکود بازار در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان 
چگونگی شکستن قفل فروش در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان 
همراه با اجرایی فیلم  کارگاه آموزشی و کار عملی در کلاس و کیس استادی در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان

تکنیک های افزایش سطر فاکتور در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان
افزایش پوشش فروش در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان 
روش های افزایش فروش ریالی و سطری در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان
تاکتیک های بهبود کمی و کیفی فروش در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان 

تکنیک های بهبود وصول هدف در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان
تکنیکهای کاهش مرجوعی در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان
تکنیک های پوشش کمی و کیفی مسیر در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان
تکنیک های مدیریت زمان مسیر فروش در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان 
تکنیک های چانه زنی موثر در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان
مهارت های مذاکرات اثربخش ویزیتوری در صنعت کاشی و سرامیک سنگ و لوازم تزیینی ساختمان

 

برای ارتباط با مدیر عامل گروه می توانید به نشانی های ذیل مراجعه فرمایید.

 

 

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن