CRM مدیریت ارتباط با مشتریمشاور مدیریت

مدیریت تحول، مدیریت بحران

بهبود سازمانی، مدیریت پیشبرد و توسعه، مدیریت تغییر و بهبود سازمانی

بهبود، تغییر و پیشبرد سازمان

اصول . فرایندها . عملکرد

بهبود، تغییر و پیشبرد سازمان چیست؟

بهبود، تغییر و پیشبرد سازمان به چه چیزی می پردازد؟

تغییر و پیشبرد سازمان همانند مدیریت تحول است؟

شرایط لازم برای انجام دادن کار بهبود، تغییر و پیشبرد سازمان

 مدلهای اجرای بهبود، تغییر و پیشبرد سازمان

برای بهبود تغییر و پیشبرد سازمان و شرکت بهتر است مشاور داخلی داشته باشیم یا خارجی

یک سازمان چرا و چه موقع از بهبود، تغییر و پیشبرد سازمان استفاده میکند

بازاریابی و انعقاد قرارداد با مشاوران بهبود تغییر و تحول سازمان

آیا پروژه بهبود تغییر و تحول سازمان باید بین کارکنان محرمانه باشد یا باید با آنها مطرح کرد؟

پروژه بهبود تغییر و تحول سازمان نیاز به چه ساختارهایی دارد؟

چگونه باید عارضه یابی سازمان و مدیریت انجام داد؟

چگونه باید تحقیق کمی و کیفی از وضعیت سازمان ومدیریت برای پروژه بهبود تغییر و تحول سازمان داشته باشیم؟

مداخلات بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت در شرایط جهانی

۱۱۱مشخصات مطلوب برای افراد درگیر در کار بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت جهانی

۱۱۱چالش های پیش روی مشاوران بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت جهانی

طراحی سازمان و مدیریت ایجاد یا بازسازی سازمان و مدیریت برای پرژه بهبود تحول و تغییر سازمان

۲۳۱چرا بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت در ارتقای سطح ملی اهمیت دارد؟

چرا مهم است که بدانیم چگونه بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت به خوبی درحال کار است؟

چرا ارزیابی های در شرکت ها و سازمان ها اغلب در حاشیه است؟

الزامات استراتژیک بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت وابسته به ارزیابی چیست؟

برای تغییر بهبود و تحول اثربخش سازمان و مدیریت باید چه فرایند هایی طی کنیم؟

از چه نوع مشاورانی برای تغییر بهبود و تحول سازمان خود استفاده کنیم؟

از چه نوع مشاورانی در شرایط بحرانی برای بهبود تغییر و تحول سازمان استفاده کنیم؟

چگونه یک مشاور خوب و حرفه ای را برای شرایط بحران شرکت خود شناسایی کنیم؟

پنج ویژگی کلیدی مداخلات بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت چیست؟

چرا در برابر تغییرات در شرکت ها و سازمان ها مقاومت وجود دارد و چگونه این مقاومت ها را مدیریت کنیم؟

دلایل ریزش و ترک مدیران وکارکنان در زمان تحول و تغییر و بهبود سازمان چیست؟ چگونه باید آنها را مدیریت کرد؟

تصمیمات اخلاقی دشوار که باید در بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت اتخاذ شوند، چه هستند؟

چگونه مشاوراخلاقی بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت، تصمیمی اخلاقی می گیرد؟

رایج ترین کدهای اخلاقی بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت کدام هستند؟

 ارزش های محرک بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت

تواناییهای لازم برای بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت

مسائل پیش روی بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت و آینده آن

 

در فرصت مناسب درباره مطالب و سوالات بالا توضیحاتی خدمت شما سروران ارایه خواهم کرد و در جلسات آموزشی و مشاوره ای خصوصی و سازمانی در خدمت شما هستم.

دکتر علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸  و  khooyeh.ir

مشاور و مربی شرکت های معتبر ملی و بین المللی

مدرس مشاور مدیریت تحول مدیریت بهبود و تغییر سازمان و مدیریت

باما در ارتباط باشید.

چرا باید از یک مشاور برای بهبود شرکت و سازمان خود استفاده کنید چرا باید از یک مشاور برای عارضه یابی و تغییر و تحول سازمان خوداستفاده کنید؟

یک سازمان و مدیریت چرا و چه موقع از بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت استفاده می کند؟

بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت رشته ای بی نهایت گسترده است. یکی از مشکلات آن، انتقال چیزی است که این رشهته  ایجاب می کند.

بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت، تکنیک یا مجموعه ای از ابزارها نیست  هرچند برخی از مشاوران بهبود، تغییر و تحول سهازمان  طهوری  عمل می کنند که گویی بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت به این شکل بوده است. تقریباً هر زمانی که سازمان و مدیریت بخواهد با استفاده از ارزش های بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت برای پیشرفت برنامه ریزی کند، بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت می توان به کار گرفته شود.

بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت در هر یک از موقعیت های زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

 • برای ایجاد یا اصلاح گزارش مأموریت یا گزارش جلسه کاری که قرار است انجام گیرد.

 • برای کمک به همتراز کردن ساختار های مفید و کارکردی در سازمان و مدیریت زیرا آن ها برای هدفی مشهترک  بها  هم کار می کنند.

 • ایجاد طرحی استراتژیک برای نحوه تصمیم گیری سازمان و مدیریت در مورد آینده خود و موفقیت در آینده.

 • مدیریت اختلاف میان افراد، گروه ها، عملکرد ها، بخش ها و نظایر آن، هنگامی که این اختلافهات توانهایی  سازمان و مدیریت را برای عمل کردن در مسیری درست مختل می کند.

 • قرار دادن روش ها، در جایی که بهبود، تغییر و تحول عملیات جاری سازمان و مدیریت بر اساس بهبود، تغییر و تحول دائمی کمک کند.

 • ایجاد محیطی مشترک تا سازمان و مدیریت مؤثرتر و کارآمدتر عمل کند.

 • ایجاد سیستم های پاداش که با اهداف سازمان و مدیریت هماهنگ باشد.

 • کمک به ایجاد خط مشی ها و روش هایی که عملیات جاری سازمان و مدیریت را بهبود، تغییر و تحول دهد.

 • دسترسی به محیط کاری، جهت تشخیص وجوه قوت و ایجهاد آن در حهوزه ههایی کهه  تغییهر  مهی کنهد  و اصلاحی که مورد نیاز است.

 1. Eric Trist

 2. Socio Technical System (STS)

۵۶

 • کمک به کارمندان، و حمایت از آن ها، به ویژه افرادی که در شغل های بالاتر هستند و بهه محیطهی  نیهاز دارند تا برای انجام دادن بهتر شغل آموزش ببینند.

 • کمک به ایجاد سیستم، جهت تعیین بازتاب اقدامات فردی و گاهی اوقات هدایت مطالعات به سمت ارائهه بازخورد به افراد و پژوهش در مورد آن ها برای کمک به علت های فردی مشکلات.

این لیست جامع و کامل نیست و فقهط  در حهد  اشهاره  اسهت . امها  برخهی  از نظریهات  دامنهه  وسهیعی  از فعالیت هایی را ارائه می کنند که مشاوران بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت برای کمک به سازمان و مدیریت نیاز دارند. بهبود، تغییر و تحول سهازمان  بهه  عنوان یک رشته، موفق بوده است  زیرا با ابزار و مفاهیم اضافه شده توانسته است ارزش را برای سازمان و مدیریت ها و ذی نفعان آن به ارمغان آورده باشد. از جمله ذی نفعان مشتریان، سهامداران، کارمندان، مهدیریت ، اجتمهاع  و حتی کشورها می باشد. اگر مشاور بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت بتواند در ایجاد تغییر مطلوب، مفید باشد و روشی را ارائه کند که از ارزش های توصیف شده در بخش بعدی استفاده کند  همه از آن بهره مند می شوند.

استفاده از بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت مزایایی دارد که به شرح ذیل است:

 • جوی را می توان ایجاد کرد که از نوآوری و خلاقیت حمایت بیش تری کند. رضایت شغلی را افهزایش دهد

 • سبک روابط میان فردی متناسبی را ایجاد کند. برای مشارکت بیش تر در ایجاد طرح ها مشوق باشهد .

اهداف سازمان و مدیریتی را مشخص کند. سیستم ها می توانند به ایجاد چنین محیطی کمک کنند.

تمام این موارد تشکیل سازمان و مدیریت های مفیدتر و کارآمدتر را موجب مهی شهود  کهه  درنتیجهه  کالاههایی  بها  کیفیت تر و خدماتی با قیمت مناسب تر عرضه می کنند  سودآوری را افزایش و ارزش سهام و محیط را بهبهود  می دهند و از مزیت در نقش رهبری خود حمایت می کنند.

تعریف بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت

 

بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت به چه چیزی می پردازد؟

رشته بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت بسیار گسترده و پیچیهده  اسهت . مشهاوران  بهبهود  سهازمان  خهود  را بهه  تنههایی  در رشته های بسیار گوناگونی و به کارگیری طیف گسترده ای از روش ها و فراینهدها  بهرای  دسهتیابی  بهه  نتیجهه  مطلوب در سازمان و مدیریت ها خواهند یافت. این سؤال به صورت دقیق تر در بخش های بعدی این فصهل  پاسهخ  داده خواهد شد. اکنون اجازه دهید تعداد محدودی از موقعیت هایی را که در آن هها بهه  عنهوان  نشهانه ای از طیهف  گسترده ای که ممکن است یکی از آن ها اقدام بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت بوده و در آن شرکت نموده ام، با شهما  در میهان  بگذارم.

همان طور که فرزندانمان در حال بزرگ شدن بودند، ما از ابزارهای بهبود، تغییر و تحول سازمان و مدیریت بهرای  تربیهت  آن ههااستفاده می کردیم. ما به صورت هفتگی جلسات خانوادگی برگزار می کردیم تا هریک از اعضا، حتی فرزنهدان  کوچک به صورت متناوب بتواند راه حل هایی ارائه کند. در این جلسات هرگونه شکایتی علیه یکدیگر و حتی

 

 1. ۱٫ )این اصطلاحات معمولاً به جای یکدیگر نیز استفاده می شود و دال بر این نیست که آیا شخص توسط یک سازمان و مدیریت استخدام شهده یها بههصورت مستقل کار می کند یا این که با یک شرکت به عنوان مشاوره کار می کند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا